23 Eylül 2000 - 24179

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 75) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 75)

4

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 76) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 76)

5

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/7) - Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/7)

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

7

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

65

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91