İnteraktif CD

                                                                                                         23 Aralık 2000 - 24269

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tüzükler

- 2000/1647 İş Teftişi Tüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Tüzük

2

- 2000/1726 Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1667 Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

6

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü İbrahim ŞEVİK'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2000/74)

8

Yönetmelikler

- 2000/1657 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- 2000/1714 Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

10

- İşsizlik Ödeneği Alan Sigortalı İşsizlerin Meslek Geliştirme, Değiştirme ve Edindirme Eğitimi Yönetmeliği

11

Tebliğler

- Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5) - Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)

18

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 79) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 79)

19

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 240) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 240)

20

- Koyun, Keçi, Sığır Gövde Yağı ve İç Yağı İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Gerekli Şartlar Hakkında Tebliğ'in Değiştirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2000/47)

22

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dağıtım Şirketleri ile Yetkili Bayilerin ve Tüketicilerin Uymaları Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (TRKGM-2000/5)

23

- Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91