22 Temmuz 2000 - 24117

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/894 İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'da ve Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2000/894 İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'da ve Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2

Yönetmelik

- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

3

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 286) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 286)

5

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/61 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/61 Sayılı Kararı

5

- Amasya İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2) - Amasya İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2)

6

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/5) - Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/5)

6

- Erzincan İli Hudutları İçerisinde Gürültünün Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Tebliğ - Erzincan İli Hudutları İçerisinde Gürültünün Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Tebliğ

7

- Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5) - Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5)

10

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1995/28 (1918 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 1996/2 Sayılı Kararı

11

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/2 (1072 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2000/8 Sayılı Kararı

22

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/22 (492 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2000/7 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/22 (492 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2000/7 Sayılı Kararı

27

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

b - Çeşitli İlanlar

59

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92