22 Şubat 2000 - 23972

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

660 İstanbul-Kurtköy Havaalanı İhalesi İçin Hazırlanmış Olan Protokol Hükümlerini Dikkate Almadan İhalenin Nato ENF Dairesi Tarafından Gerçekleştirilmesini Sağlamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

661 Karadeniz Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların İhalesinde Usulsüzlük Yaparak Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU Hakkında Kurulan (9/19) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

662 6/1/1998 Tarih ve 98/10496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Mevzuata Aykırı Bir Şekilde İstanbul'da Yeni Turizm Merkezleri İlan Ettiği ve Bu Suretle Partizanlık Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/24) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

3

663 Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu ÇİLLER ve Maliye Eski Bakanı İsmet ATİLLA Hakkında Kurulan (9/27) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

3

664 İzmit'de SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Yalım EREZ Hakkında Kurulan (9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

2000/82 Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlar Kurulu Kararı

99/13887 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 99/13887 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

8

Yönetmelik

- Türkiye Noterler Birliği Alım Satım ve İhale Yönetmeliği

9

Ana Statü

- Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.) Ana Statüsü

20

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-12) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-12)

29

- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2000/3) - Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2000/3)

30

- Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ - Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

36

- Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

39

- Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ile Mısır ve Buğday Kepeği İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ile Mısır ve Buğday Kepeği İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

44

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 97 Sayılı Kararı

47

DÜZELTME (12/1/2000 Tarihli ve 23931 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar ile İlgili) DÜZELTME (12/1/2000 Tarihli ve 23931 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar ile İlgili)

50

İlanlar

a - Yargı İlanları

51

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

52

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92