İnteraktif CD

                                                                                                         22 Ocak 2001 - 24295

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2000/1833 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında İmzalanan "Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Uygulanması" Adlı Proje Belgesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2000/1834 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Cumhuriyeti Arasında Vize Gerekliliğinin Kaldırılmasına İlişkin Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

99

- 2000/1838 Türk - Alman İşbirliği Konseyi 7 nci Toplantısı Sonucunda İmzalanan "Ortak Protokol"un Onaylanması Hakkında Karar

112

- 2000/1855 Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

149

- 2000/1884 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

173

- 2000/1885 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (JICA) Tarafından İmzalanan "İstanbul'da Sismik Bölgelendirme İçeren Afet Önleme/Azaltma Çalışma Planı"nın Yürürlüğe Konulabilmesini Teminen Türkiye ile Japonya Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

218

Milletlerarası Sözleşmeler

- 2000/1882 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

239

- 2000/1883 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

283

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/136-137 Sayılı Tebliğ

310

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

311

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

348

İlanlar

a - Yargı İlanları

355

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

366

c- Çeşitli İlanlar

406

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

412