22 Nisan 2000 - 24028

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4564 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

4565 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4565 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Arşivi Belge Kabul, Kayıt ve Yararlanma Yönetmeliği

3

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/37 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/37 Sayılı Kararı

11

- Rekabet Kurulunun 99-6/48-17 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-6/48-17 Sayılı Kararı

14

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/37 (4359 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/25 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1998/37 (4359 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/25 Sayılı Kararı

21

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

66

c- Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89