İnteraktif CD

                                                                                                         22 Mayıs 2001 - 24409

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4674 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2348 Romanya Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

9

- 2001/2351 Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Yeni Birimlerin Kurulması Hakkında Karar

11

Yönetmelikler

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliğinin 5 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

13

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Çalışan Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

14

- Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

17

Tebliğler

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

20

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

71

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

80

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

124

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

125

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

126

İlanlar

a - Yargı İlanları

131

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

185

c- Çeşitli İlanlar

246

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

476