İnteraktif CD

                                                                                                         22 Mart 2001 - 24350

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2052 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2068 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2001/2068 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

5

Yönetmelikler

- Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

6

- Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

7

Tebliğ

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/6)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

20

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91