22 Mart 2000 - 23997

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

677 (10/57, 24, 28, 29, 50, 90, 91) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/271 Muğla İli, Milas İlçesine Bağlı Çamiçi Belediyesi'nin Adının "Bafa" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

6

Atama Kararı

- Maliye Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

6

Yönetmelik

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

7

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-15) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-15)

23

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/21 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/21 Sayılı Kararı

24

YARGI BÖLÜMÜ

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 10 Adet Karar

25

İlanlar

a - Yargı İlanları

51

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92