22 Eylül 2000 - 24178

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Recep ÖNAL'a, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1221 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2000/1221 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Yaşar AYGÜN'ün Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2000/58)

5

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

5

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

5

Yönetmelikler

- Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

8

- Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile Bu Yönetmeliğe Maddeler Eklenmesine Dair Yönetmelik

23

Tebliğler

- Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2000/32) - Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2000/32)

25

- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/14) - İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/14)

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91