22 Ekim 2000 - 24208

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1290 Türkiye - Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu III. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

47

Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

47

Tebliğ

- Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2000/39)

49

İlanlar

a - Yargı İlanları

53

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

81

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92