İnteraktif CD

                                                                                                         22 Aralık 2000 - 24268

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

22.12.2000 Cuma Sayı: 24268 (Asıl) Müdürlüğü, Resmi Gazete Döner Sermaye İşletmesi tarafından bugün (22.12.2000) saat 10.00'da teslim edileceği beyan

0

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4615 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu

2

- 4616 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2000/1801 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Sağlanan Mali Sektör Uyum Kredisine İlişkin Hükümetimiz ile Adıgeçen Banka Arasında İmzalanan İkraz Anlaşması ile Ek Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

5

- 2000/1802 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Sağlanan Özelleştirme Sosyal Destek Projesi Kredisine İlişkin Hükümetimiz ile Adıgeçen Banka Arasında İmzalanan İkraz Anlaşması ve Ek Mektubun Onaylanması Hakkında Karar

49

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk MehmetÇAY'a, Devlet Bakanı Prof. Dr.Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

116

- Sağlık Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof. Dr.Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

117

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1648 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar Hakkında Karar

118

- 2000/1656 Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Kararda DeğişiklikYapılmasına Dair Karar

123

Atama Kararı

- Milli Eğitim Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

124

Yönetmelikler

- Harp Akademileri Yönetmeliğinin 39 uncu Maddesinde Değişikliki Yapılmasına Dair Yönetmelik

124

- Fatih Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 8 inci Maddesindei Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

125

Genelge

- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ilei T.C. Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası Genelgesi (Sayı: 2000/2) - Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ilei T.C. Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası Genelgesi (Sayı: 2000/2)

125

Tebliğler

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17) - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)

126

- Taşıt Alım Vergisi GenelTebliği (Seri No: 23) - Taşıt Alım Vergisi GenelTebliği (Seri No: 23)

128

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 37) - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 37)

130

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38) - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

158

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 78) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 78)

163

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 238) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 238)

164

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 239) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 239)

169

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 577) - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 577)

177

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30) - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30)

178

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2000/1) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2000/1)

183

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2000/2) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2000/2)

187

- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8 inci ve 22 nci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (TRKGM-2000/4)

191

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-62) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-62)

192

- Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

193

- Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/9)

243

- Sivas İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçük Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

250

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/86 (2820 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4445 sayılı Yasa ile İlgili), K: 2000/50 sayılı Kararı

251

İlanlar

a - Yargı İlanları

265

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

267

c- Çeşitli İlanlar

304

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

315