22 Ağustos 2000 - 24148

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Galatasaray Üniversitesi İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

2

- İstanbul Teknik Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

4

Tebliğler

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

5

- Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2000/2)

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

50

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91