İnteraktif CD

                                                                                                         21 Şubat 2001 - 24325

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1963 Türkiye-Estonya Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol'de Teknik Nitelikli Değişiklikler Yapılmasına Dair 1999/1 Sayılı Ortak Komite Kararı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/1968 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2001 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2001 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

20

- 2001/1992 Moldova'ya Buğday Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Görev Verilmesine İlişkin Karar

21

- 2001/1994 Antalya İli, Merkez İlçesine Bağlı Yukarıkaraman Belediyesi'nin Adının "Düzlerçamı" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

22

Yönetmelikler

- 2001/1972 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

25

- Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

55

Tebliğler

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

69

- Yozgat Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

69

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

71

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91