21 Ocak 2000 - 23940

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

99/13875 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

2

- Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 6 Adet Atama Kararı

4

Yönetmelik

- Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunca Yoklama Memuru Görevlendirilmesi, Yoklama Memurlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Yapacakları Tespitler Hakkında Yönetmelik

6

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 73) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 73)

13

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/7-8 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/7-8 Sayılı Tebliğ

18

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/9-10 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/9-10 Sayılı Tebliğ

27

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/11-12 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/11-12 Sayılı Tebliğ

47

- Kastamonu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12) - Kastamonu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

60

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91