21 Ekim 2000 - 24207

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'e, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğine Geçici 2 nci Maddenin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

2

- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/22)

4

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/23)

6

- Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

8

- Rekabet Kurulunun 00-8/70-32 sayılı Kararı

9

- Rekabet Kurulunun 00-25/258-140 sayılı Kararı

21

- Rekabet Kurulunun 00-27/293-163 sayılı Kararı

25

- Niğde Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 5)

26

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/27 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2000/24 Sayılı Kararı

27

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

72

c- Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91