İnteraktif CD

                                                                                                         21 Aralık 2000 - 24267

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Erdoğan ÖZNAL'ın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2000/73)

2

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Milli Savunma, Maliye, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlıklarına Ait 17 Adet Atama Kararı

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

8

Yönetmelikler

- 2000/1231 Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

22

- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26

- Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

27

- Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

50

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 290) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 290)

52

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 291) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 291)

55

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 412) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 412)

56

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 27) - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 27)

57

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 29) - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 29)

58

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 31) - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 31)

58

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/30)

60

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/31)

61

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/104-105 sayılı Tebliğ

69

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/105-106 sayılı Tebliğ

75

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/107-108 sayılı Tebliğ

77

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/108-109 sayılı Tebliğ

86

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/110-111 sayılı Tebliğ

87

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/112-113 sayılı Tebliğ

92

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/116-117 sayılı Tebliğ

133

- Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2001/1)

161

- Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2001/2)

173

- Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2001/3)

179

- Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2001/4)

188

- Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine Ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (2001/5)

195

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2000/20) - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2000/20)

204

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

204

- Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ

204

DÜZELTME (Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

210

İlanlar

a - Yargı İlanları

211

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

224

c- Çeşitli İlanlar

279

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

283