İnteraktif CD

                                                                                                         21 Nisan 2001 - 24380

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4638 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

2

- 4641 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun

5

- 4642 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun

7

- 4643 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

8

- 4644 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

11

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2201 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar - 2001/2201 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

13

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Danıştay Üyesi Ahmet Çetin ZÖNGÜR'ün Seçilmesine Dair Karar

15

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı

- Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Müşavir Hazine Avukatı Ahmet BAŞPINAR'ın Seçilmesine Dair Karar

15

Yönetmelik

- Muğla Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15

Genelge

- Çevre Bakanlığının Anız Yangınları ile İlgili Genelgesi

16

Tebliğler

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

17

- Balıkesir İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2001/2)

19

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

c- Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91