İnteraktif CD

                                                                                                         20 Ocak 2001 - 24293

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4619 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2000/1841 Türkiye Cumhuriyeti-Makedonya Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

3

- 2000/1856 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Ukrayna Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan İlaç ve Eczacılık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolun Onaylanması Hakkında Karar

12

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1823 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca 86/10730 Sayılı Kararname ile Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Sugeldi Köyü, Bulgurlu Bağlısının, Ana Köyden Ayrılarak Aynı Adla Bağımsız Bir Köy Haline Getirilmesi Kurulan Bu Köyün "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

18

Tebliğler

- Malul ve Şehit Olan Dışişleri Bakanlığı Mensuplarına ve Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi Hakkında Tebliğ

19

- 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 1)

20

- 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)

22

- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2001 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

30

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statülerinin Geri Alınmasına İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statülerinin Geri Alınmasına İlişkin Karar

32

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91