İnteraktif CD

                                                                                                         20 Mart 2001 - 24348

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlığına Ait Atama Kararları

2

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

10

Yönetmelikler

- Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Fakir ve Garip Hastaların Teşhis ve Tedavisinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik

10

- Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

18

- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22

- İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/20-21 Sayılı Tebliğ

23

- Kars Valiliği Kuru-Sıkı Ses ve Gaz Tabancalarının Alımı-Satımı ve Taşınmasının Yasaklanmasına Dair Karar

56

- Kars Valiliği Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan ve Bağımlılık Yapan Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

56

- Kars Valiliği 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun Kapsamı Dışında Kalan Bıçak veya Başkaca Aletlerin Maksat Dışı Taşınmasının Yasaklanmasına Dair Karar

56

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91