20 Haziran 2000 - 24085

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Fehmi ULUSOY'un Seçilmesine Dair Karar

2

Atama Kararları

- Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Erdoğan TEZİÇ'in Atanmasına Dair Karar

2

2000/721 Bazı Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- İhracat Yönetmeliğinin Eki Kayda Bağlı İhracat Listesinin 19 Nolu Sırasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

4

- Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin Ek 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Genelge

- Çevre Bakanlığının Anız Yangınları ile İlgili 2000/13 Sayılı Genelgesi - Çevre Bakanlığının Anız Yangınları ile İlgili 2000/13 Sayılı Genelgesi

38

Tebliğler

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 234) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 234)

39

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/10) - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/10)

40

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

50

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92