20 Ekim 2000 - 24206

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

9

- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

13

- Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

14

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/25)

16

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/62 (4306 Sayılı Kanun İle İlgili), K: 1998/52 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1997/62 (4306 Sayılı Kanun İle İlgili), K: 1998/52 Sayılı Kararı

17

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

106

İlanlar

a - Yargı İlanları

107

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

160

c- Çeşitli İlanlar

279

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

283