İnteraktif CD

                                                                                                         20 Aralık 2000 - 24266

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1658 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

- 2000/1712 Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar - 2000/1712 Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

4

- 2000/1713 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar - 2000/1713 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

6

- 2000/1716 Resmi İlan Fiyatlarının Tespiti Hakkında Karar

8

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Yüksel AKYÜZ'ün Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar No: 2000/71

10

Yönetmelikler

- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

- Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

36

Tebliğler

- Mecburi Standard ÖSG-2000/106-107 Sayılı Tebliğ

37

- Mecburi Standard ÖSG-2000/109-110 Sayılı Tebliğ

39

- Mecburi Standard ÖSG-2000/111-112 Sayılı Tebliğ

40

- Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

41

- Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

45

- Antalya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 00/12)

46

- Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/11)

49

- Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/12)

52

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91