19 Ocak 2000 - 23938 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

99/13846 Türk Havayolları ve Çin Havayolları Mürettebatına Birbirlerinin Ülkesine Yapacakları Düzenli Seferlerde Vize Muafiyeti Tanınmasına İlişkin İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

99/13872 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletleri Federal Olağanüstü Hal Yönetim Ajansı Arasında İmzalanan "Doğal ve Doğal Olmayan Teknolojik Afetleri Önleme ve Müdahale Etme Alanında İşbirliği Niyet Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

8

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

Bakanlar Kurulu Kararı

99/13855 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 99/13855 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

16

Yönetmelikler

99/13847 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Bütçe Yönetmeliği

18

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

25

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 283) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 283)

38

- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 43)

41

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12) - İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

42

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91