19 Eylül 2000 - 24175

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tebliğler

- Merkezi Sınav Kapsamındaki Özürlü ve Eski Hükümlüler ile Kapsam Dışındaki Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Olarak Alınmalarına İlişkin Tebliğ

2

- Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/14 (4498 Sayılı Kanunla ile İlgili) K: 2000/3 Sayılı Kararı

11

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

36

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91