19 Ağustos 2000 - 24145

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait 25 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Devlet Personel Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

- İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Satın Alma ve İhale Yönetmeliği - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

15

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 99-21/171-90 sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-21/171-90 sayılı Kararı

45

- Rekabet Kurulunun 99-42/444-278 sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-42/444-278 sayılı Kararı

49

- Rekabet Kurulunun 99-56/599-381 sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-56/599-381 sayılı Kararı

51

- İstanbul Valiliğinin, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Güvenlik Kararı (No: 2000/1) - İstanbul Valiliğinin, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Güvenlik Kararı (No: 2000/1)

55

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91