İnteraktif CD

                                                                                                         19 Nisan 2001 - 24378

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4634 Şeker Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Yönetmelikler

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

10

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliği

30

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

34

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

36

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

39

- Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

47

- Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin 7 nci ve 8 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

49

- Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

50

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği (No: 2001/10)

51

- Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/11)

56

- Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/4) - Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/4)

57

- Sakarya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/2)

59

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91