18 Temmuz 2000 - 24113

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/870 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarının Ertelenmesi ve Yeniden Kredilendirilmesi Hakkında Karar 2000/870 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarının Ertelenmesi ve Yeniden Kredilendirilmesi Hakkında Karar

2

2000/873 KÜSEL-Kütahya Seyitömer Elektrik Limited Şirketine, Elektrik Üretimi ve Ticareti Yapma Görevi Verilmesine Dair Karar

3

Yönetmelik

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/73-74 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/73-74 Sayılı Tebliğ

6

- Ankara Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2000/2) - Ankara Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2000/2)

22

- Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/3) - Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/3)

29

- Aydın İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/2) - Aydın İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/2)

36

- Kayseri Valiliğine Ait 4 Nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararının Değiştirilmesi Hakkında Karar - Kayseri Valiliğine Ait 4 Nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararının Değiştirilmesi Hakkında Karar

36

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

60

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92