18 Nisan 2000 - 24024

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

2

- TCDD Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesine Bir Bend Eklenmesine Dair Yönetmelik

8

Tebliğler

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2000/3) - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2000/3)

9

- Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

10

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/75 (6831 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3373 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/10 Sayılı Kararı

11

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

52

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92