İnteraktif CD

                                                                                                         18 Mayıs 2001 - 24406

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 933 Sayılı Kanunun 4 ve 8 inci Maddeleri ile 540 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 ve 35 inci Maddelerine İstinaden İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

3

- Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

13

Tebliğler

- Bilecik İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

15

- Eskişehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 4)

16

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92