18 Ekim 2000 - 24204

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1301 İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

- 2000/1302 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

10

Atama Kararları

- Milli Savunma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait 3 Adet Atama Kararı

31

Yönetmelikler

- 2000/1391 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

33

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Teşkilatlanmasına İlişkin Usul Hakkında Yönetmelik

34

- Çankaya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

35

Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/76 Sayılı Kararı

36

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91