İnteraktif CD

                                                                                                         18 Aralık 2000 - 24264

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1717 2901 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 ve 6 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

48

İlanlar

a - Yargı İlanları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

66

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92