17 Temmuz 2000 - 24112

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/874 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/857 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Anonim Şirketi'nin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

19

Tebliğler

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 235) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 235)

21

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/88-89 Sayılı Tebliğ

23

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/91-92 Sayılı Tebliğ

24

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/92-93 Sayılı Tebliğ

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93