17 Şubat 2000 - 23967

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

2000/113 Türk Hava Kurumu Tüzüğü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Tüzük

2

Yönetmelikler

- T.C. Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Kültür Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalatında ve İhracatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

25

- Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

27

Tebliğler

- Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi ile İlgili Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-11) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-11)

33

- Vakıf Taşınmaz Malların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Vakıf Taşınmaz Malların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

34

- Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Kuruluş Malvarlığı Hakkında Tebliğ

35

- Vakıf Arazilerin Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

35

- Vakıf Arsaların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

40

- Bursa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12) - Bursa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

46

- Bursa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 13) - Bursa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 13)

46

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1994/48 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3756 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1994/58 Sayılı Kararı

47

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar

51

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 93 Sayılı Kararı

53

DÜZELTME (4505 Sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ile İlgili) DÜZELTME (4505 Sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ile İlgili)

66

(544, 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin BİK/TPE: 00/1 Sayılı Tebliğ ile İlgili)

66

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92