17 Mayıs 2000 - 24052

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4566 Harp Okulları Kanunu

2

4567 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun

13

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

16

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

16

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/520 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

20

2000/525 Taşkömürü Havzası Sınırlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar 22 2000/536 Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

25

2000/544 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatında 20 Adet Şube Müdürlüğü'nün Kurulması Hakkında Karar

29

2000/545 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

30

2000/550 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatında, Diyarbakır X uncu Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olarak Batman İli'nde (1) Adet Şube Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

31

2000/617 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun Sivil Havacılık Yüksekokulu'na Dönüştürülmesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

32

2000/623 İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Karar 2000/623 İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Karar

33

2000/641 Kültür Bakanlığı'nın Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Ankara İli'nde "Türk Dünyası Müzik Topluluğu Müdürlüğü"nün Kurulması Hakkında Karar

35

2000/653 Kocaeli İli Merkez İlçesine Bağlı Döngel Belediyesinin Adının "Karşıyaka" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

36

Atama Kararları

- Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait 28 Adet Atama Kararı

37

Yönetmelikler

- 2859 Sayılı Kanuna 590 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Eklenen Ek 1 inci ve 2 nci Maddelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

47

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

49

Tebliğler

- 5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - 5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

50

- Ankara İli Sınırları Dahilinde Huzur ve Güvenliğin Sağlanması ve Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

51

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/42 (4369 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/65 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1998/42 (4369 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/65 Sayılı Kararı

53

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92