16 Şubat 2000 - 23966

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/64 Denizli Belediyesi Tarafından Yürütülmekte olan "Katı Atık Yönetimi Projesi'nin Finansmanı İçin Tahsis Edilen Kredinin Kullanımını Sağlamak Amacıyla Hükümetimiz ile Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW) Arasında İmzalanan Kredi ve Proje Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı

- Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Hüsnü TUĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2000/8)

38

Atama Kararları

- Devlet, Sağlık ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 4 Adet Atama Kararı

38

Yönetmelik

- Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

Tebliğ

- İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 26) - İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 26)

40

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/65 (3717 sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/15 Sayılı Kararı

41

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

48

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92