16 Ocak 2000 - 23935 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Orman Bakanlıklarına Ait 25 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

11

- Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezleri (Hastaneleri) İşletme Yönetmeliği

19

Tebliğler

- Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemleri ile TIR Güzergahlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ - Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemleri ile TIR Güzergahlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

22

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/28) - Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/28)

24

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/59 (3417 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/71 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1997/59 (3417 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/71 Sayılı Kararı

27

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

71

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92