16 Nisan 2000 - 24022

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yandal Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

2

- İstanbul Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliği

4

Tebliğ

- Tekirdağ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

50

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93