İnteraktif CD

                                                                                                         16 Mayıs 2001 - 24404

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4671 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun ile Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2325 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Maddelerin, Dahilde İşleme Veya Geçici Kabul İzin Belgesi Sahibi İmalatçı İhracatçılara Karar'da Belirtildiği Şekilde Teslim Edilmesi Hakkında Karar - 2001/2325 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Maddelerin, Dahilde İşleme Veya Geçici Kabul İzin Belgesi Sahibi İmalatçı İhracatçılara Karar'da Belirtildiği Şekilde Teslim Edilmesi Hakkında Karar

5

- 2001/2333 Kocaeli İli, Merkez İlçesine Bağlı Hikmetiye Belediyesi'nin Adının "Büyük Derbent" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

6

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

6

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararları

- 7/4/1983 Gün ve 2 Sayılı Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

7

- 11/4/1983 Gün ve 4 Sayılı Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tesbit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

8

- 7/4/1983 Gün ve 3 Sayılı İkinci Sınıfa Mensup Bölge İdare Mahkemesinin Atanmış Üyeleri Hakkında 2802 Sayılı Kanunun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrası Uyarınca Tesbit Edilen Kademe, Derece ve Birinci Sınıfa Ayrılma Esasları ile 28 inci Maddesinin Son Fıkrasına Göre İtiraz Üzerine İncelenen Dosyalara İlişkin Olarak Karar Veren Hakimler Hakkında Bölge İdare Mahkemesince Hangi Hallerde ve Ne Surette Not Verileceğine İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

9

Yönetmelikler

- Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

10

Tebliğler

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2001/9) - 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2001/9)

11

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/15)

11

- Rekabet Kurulunun 01-02/3-1 Sayılı Kararı

12

- Rekabet Kurulunun 01-04/22-5 Sayılı Kararı

18

- Rekabet Kurulunun 01-05/34-8 Sayılı Kararı

20

- Rekabet Kurulunun 01-06/54-17 Sayılı Kararı

22

- Diyarbakır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

29

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92