16 Mayıs 2000 - 24051

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

693 Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/317 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/317 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

3

2000/399 Türkiye - İtalya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/399 Türkiye - İtalya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

17

2000/439 Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Arasında İmzalanan Çevrenin Korunması Hakkında Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/439 Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan Arasında İmzalanan Çevrenin Korunması Hakkında Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

26

2000/492 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Karadeniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/492 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Karadeniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

39

2000/554 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/554 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

50

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/537 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2000/537 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

80

2000/538 Bursa Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar 2000/538 Bursa Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar

108

2000/551 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Ücretlerde 2000 Yılında Uygulanmak Üzere Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

110

Atama Kararları

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür Bakanlıklarına Ait 30 Adet Atama Kararı

111

Yönetmelikler

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik - Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

122

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

122

Tebliğler

- Taahhütname ile Eşya Teslimi ve Taşıt Üstü Gümrük İşlemleri Hakkında Tebliğ (Gümrük İşleri: 2000/3) - Taahhütname ile Eşya Teslimi ve Taşıt Üstü Gümrük İşlemleri Hakkında Tebliğ (Gümrük İşleri: 2000/3)

124

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2000-32/25) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2000-32/25)

143

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 1997/1, K: 2000/1)

145

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 7 Adet Karar

154

İlanlar

a - Yargı İlanları

179

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

217

c- Çeşitli İlanlar

261

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

572