İnteraktif CD

                                                                                                         16 Mart 2001 - 24344

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- Devlet Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

2

Anastatü

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'nün İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Anastatü

2

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/23-24)

3

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/5)

4

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/144, K: 2001/2 (4611 Sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu İle İlgili Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

5

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait 13 Adet Karar

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91