16 Haziran 2000 - 24081

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4572 Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun

2

4579 Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/495 Üniversite Kampüsü Olarak Kullanılmak Üzere 49 Yıllığına Koç Üniversitesine Tahsis Edilen İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Mevkiinde Bulunan Devlet Ormanı Vasıflı 249.801 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz Malın Kullanım Hakkı Bedeline İlişkin Karar

9

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mehmet DEMİR'in Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2000/20)

10

Yönetmelikler

- İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

- Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 55 inci Maddesi Uyarınca Tespit Edilen Yıllık Aravermeden (Adli Tatil) Yararlanma Koşul ve Yöntemlerine İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

12

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 5 Adet Karar

13

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92