16 Ekim 2000 - 24202

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma 2000/1249 Türkiye - Slovenya Kara Taşımacılığı Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar 2

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Yeni TBMM Başkanı Seçilene Kadar TBMM Başkanvekili Vecdi GÖNÜL'ün, TBMM Başkanı Seçildikten Sonra da, Yeni Seçilen TBMM Başkanı'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

28

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

28

Yönetmelikler

- Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

29

- Denizcilik Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

32

- Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

34

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92