İnteraktif CD

                                                                                                         16 Nisan 2001 - 24375

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğ

- Rekabet Kurulunun 00-49/529-291 Sayılı Kararı

3

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

33

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

60

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92