İnteraktif CD

                                                                                                         15 Şubat 2001 - 24319

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4624 Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasının İkinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4625 Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/1961 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar - 2001/1961 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

3

Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğine Seçme Kararı

- Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğine Metin YALMAN'ın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2001/12)

5

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan ile Orman Bakanlıklarına Ait 5 Adet Atama Kararı

6

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

8

Yönetmelikler 2001/1962 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 9

- Elektrik Sayaçları Yönetmeliği

10

- Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ve 29 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-8) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-8)

32

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2001/2)

33

- Petrol ve Petrokimya Ürünlerinin Tahlil İşlemleri Hakkında Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi: 2001/3)

41

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91