İnteraktif CD

                                                                                                         15 Ocak 2001 - 24288

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

- Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

5

Tebliğler

- Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/11)

8

- Kilis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

12

c- Çeşitli İlanlar

40

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

60