15 Nisan 2000 - 24021

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/341 Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2000/341 Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

11

Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği

13

- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği - Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği

23

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/29 (4045 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/19 Sayılı Kararı

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

74

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92