15 Haziran 2000 - 24080

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4575 Danıştay Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4575 Danıştay Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

4577 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4577 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Yönetmelikler

- Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmeliğin Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

9

- İl Özel İdareleri, Belediyeler veya Bunlara Bağlı Kurumlar Tarafından İşletilen Elektrik, Havagazı, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin Alım ve Satım Esaslarına Dair 4768 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi Uyarınca Tertiplenen Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik - İl Özel İdareleri, Belediyeler veya Bunlara Bağlı Kurumlar Tarafından İşletilen Elektrik, Havagazı, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin Alım ve Satım Esaslarına Dair 4768 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi Uyarınca Tertiplenen Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

10

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

11

- İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16

- Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19

- Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü ve 38 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20

Tebliğler

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 233) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 233)

21

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/20) - Gümrük Vergisi Askıya Alınması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2000/20)

23

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları ile Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Kuruluşlarda Çalışan Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personel ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerine 2000 Yılının İlk Yarısında Ödenecek Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2000/3)

27

- Amasya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2000/5) - Amasya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2000/5)

34

- Konya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4) - Konya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4)

36

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92