15 Eylül 2000 - 24171

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/615 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1162 Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgesi Alan İmalatçı- İhracatçılardan Demirçelik, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii Sektörlerinde Faaliyet Gösterenlere, Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Maddelerin Tesliminde, 3065 Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin 1 Numaralı Fıkrasının (c) Bendi Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Hakkında Karar 2000/1162 Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgesi Alan İmalatçı- İhracatçılardan Demirçelik, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii Sektörlerinde Faaliyet Gösterenlere, Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Maddelerin Tesliminde, 3065 Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin 1 Numaralı Fıkrasının (c) Bendi Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Hakkında Karar

3

2000/1167 99/13758 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile 2000/62 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2000/1167 99/13758 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile 2000/62 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

4

Yönetmelikler

- Çankaya Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

6

- Çankaya Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

6

- Gaziantep Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

7

Tebliğler

- Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2000/34)

8

- Antalya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 00/07)

17

- Antalya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 00/08)

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91