İnteraktif CD

                                                                                                         14 Şubat 2001 - 24318

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik

3

- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 7 ve 12 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

Tebliğler

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/4)

17

- Rekabet Kurulunun 00-35/384-214 sayılı Kararı

18

- Rekabet Kurulunun 00-43/464-254 sayılı Kararı

29

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91